Sobota, 20.07.2024, Imieniny: Czeslaw, Hieronim, Fryderyk
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

W Elblągu ruszy budowa drogi powiatowej. Czy ucierpi na tym środowisko naturalne?

22.07.2012, 10:00:52 Rozmiar tekstu: A A A
W Elblągu ruszy budowa drogi powiatowej. Czy ucierpi na tym środowisko naturalne?
Aleja grabowa w istniejącej ul. Wschodniej zalecana do rewitalizacji jako ciąg rekreacyjno-dydaktyczny (fot. mat. UM)

Nadal punktem newralgicznym przy projektowaniu obwodnicy wschodniej, która w budżecie miasta widnieje pod nazwą „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodnia-bis w Elblągu, jest usytuowanie jej budowy. Obwodnica przebiegać ma przez tereny Europarku, w sąsiedztwie Góry Chrobrego i przez las komunalny Bażantarnia. Wśród mieszkańców i internautów zawrzało. Zaczęły pojawiać się pytania, jaki wpływ na środowisko będzie miała ta budowa, i czy zielone tereny leśne Bażantarni, stanowiące płuca naszego miasta, znaczne na tym nie ucierpią?

Udało się nam dotrzeć do dokumentacji, która – jak poinformował nas Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta – znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej jako Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tycząca się tej inwestycji i zawarta jest w trzech tomach ogólnie udostępnionych na stronie BIP Urzędu Miasta Elbląg. Niniejszy materiał powstał w oparciu o Raport Oddziaływania na Środowisko wykonany w kwietniu 2011 roku przez  mgr inż. Marię Ebert, biegłą z listy Wojewody Pomorskiego, w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Co mówi raport?

Jak zauważono w raporcie, analizowana inwestycja – budowa ul. Wschodniej-bis, stanowiąca pierwszy etap realizacji tego zamierzenia, na odcinku będącym powiązaniem ul. Łęczyckiej z ciągiem ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Leśniczówki Dębica, przebiega przez wschodni kraniec Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód, jednakże poza terenami objętymi ochroną rezerwatową. Na obszarze objętym omawianym projektem nie występują też żadne z pomników przyrody. Najbliższym jest dąb szypułkowy, rosnący przy Leśniczówce Dębica.

Droga od strony północnej stykać się ma z Parkiem Leśnym „Bażantarnia”, w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Najbliższym, w odległości niespełna 4 km, jest obszar Natura 2000 „Jezioro Drużno” znajdujący się jednak poza główną trasą przelotu ptaków między obszarami objętymi ich specjalną ochroną.

Proponowana lokalizacja ulicy Wschodniej-bis ma przebiegać przez grunty dotąd nie zainwestowane, w większości pokryte roślinnością zielną i krzewami, z mniejszym udziałem drzew.

Jak wynika z raportu planowana, inwestycja uwzględnia zarówno usprawnienia systemu komunikacyjnego w Elblągu jak i zachowanie podstawowych wymogów ochrony środowiska. Na etapie projektowania drogi chodzi tu głównie o przylegającą od zachodu do nowo wyznaczonego pasa drogowego, starą aleję grabową, z pojedynczymi okazami dębów i buków, a także malowniczych wierzb, znajdujących się obecnie na ulicy Wschodniej.

Raport określa także, jak projektowana i wykonywana inwestycja może wpłynąć na środowisko, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. Oddziaływanie to badano pod kątem wpływu na krajobraz, powietrze, obszary chronione prawem, wody powierzchniowe oraz podziemne i grunty. Dokonano analizy wpływu tej inwestycji na hałas i wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, zużycie surowców naturalnych, oddziaływanie transgraniczne, a także sprawność systemu komunikacyjnego.

Negatywne oddziaływanie na środowisko odnosi się głównie do nieuniknionych strat przyrodniczych na etapie budowy, możliwych do zminimalizowania poprzez czynną ochronę istniejącej alei grabowej na całej długości oraz zaakcentowaniu jej walorów ekologicznych jako – także późniejszej trasy rekreacyjno-dydaktycznej.

Raport podkreśla jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne, aczkolwiek zaznacza, że wycinki drzew i krzewów uniknąć się nie da. Dlatego możliwe do przesadzenia drzewa przeniesione zostaną na nowe stanowiska na styku z projektowanymi terenami sportowymi. Raport nie przewidywał wycinki bardzo starych drzew poza paroma kasztanowcami rosnącymi po południowej stronie drogi leśnej do Leśnictwa Dębica, trzema brzozami i trzema grabami na skrzyżowaniu z nową drogą EuroPark – tereny, oraz kilkoma drzewami iglastymi (świerki, sosna) na terenie wokół zlikwidowanych zabudowań przy ul. Wschodniej.

Największe zagrożenia dla ludzi i środowiska wystąpią na etapie budowy i spowodowane będą rozmiarem robót, ilością powstających odpadów, dowozem materiałów masowych, pracą zmechanizowanego sprzętu oraz zniszczeniem istniejącej biologicznej zabudowy terenu. Okresowo wystąpić mają również utrudnienia komunikacyjne w ul. Łęczyckiej, zmiany w krajobrazie i pogorszenie estetyki terenu w wyniku prowadzonych robót. Możliwy jest krótkotrwały wzrost hałasu w porze dziennej powyżej dopuszczalnych wartości, wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie pylenia oraz wzrost obciążenia dróg dojazdowych ciężkim taborem samochodowym.

Minimalizacja negatywnych oddziałowań

Ograniczenie negatywnego oddziaływania planowanej budowy przewiduje się poprzez stosowanie nowoczesnych technologii budowy, gwarantujących wysoką jakość obiektów drogowych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko zminimalizuje właściwa lokalizacja i organizacja zaplecza technicznego oraz prowadzonych prac, zapewniająca zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki, ochronę wód przed zanieczyszczeniem wskutek spływu materiału spłukiwanego z terenu budowy oraz przed wytwarzanymi ściekami, a także poprzez właściwe gospodarowanie odpadami. Raport zaleca również postawienie naturalnych ekranów izolacyjnych po obu  stronach pasa drogowego, wzdłuż projektowanej ulicy.

Roboty ziemne i budowlane mają więc być wykonywane w porze dziennej, z zastosowaniem wysokosprawnego sprzętu. Wycinki drzew i zniszczenia zieleni trwałej zostaną w maksymalnym stopniu ograniczone, a młode drzewa w miarę możliwości będą przesadzane na inne stanowiska. Nieuniknione ubytki zieleni zrekompensowane zostaną przez nowe nasadzenia. Zrekonstruowana i zabezpieczona przed dewastacją zostanie istniejąca aleja grabowa. Zidentyfikowane na terenie prowadzonych prac ziemnych rośliny i grzyby objęte ochroną gatunkową będą przenoszone na inne stanowiska pod nadzorem służb Parku Krajobrazowego. Raport zaleca w trakcie trwania całej inwestycji czynny monitoring środowiska.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, jaki ma przynieść planowana inwestycja, w ramach niniejszego Raportu zaproponowano niewielką korektę rozwiązań, polegającą na zamianie wewnętrznego ronda na skrzyżowanie proste, z większym wyeksponowaniem i ochroną alei grabowej.

W końcowej fazie raport podkreśla, iż planowa inwestycja, przy zachowaniu pełnej systematyczności co do jego założeń, ze strony inwestora całego przedsięwzięcia, nie powinna stanowić zagrożeń dla obiektów i obszarów objętych ochroną przyrody, zarówno na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej, Parku Leśnego „Bażantarnia” jak i europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Powyższy raport powstał w kwietniu 2011 roku na podstawie analogicznego raportu oddziaływania na środowisko dla przebudowy ul. Bolesława Chrobrego i innych ulic w Elblągu wykonanego przez przez Marię Ebelt w latach 2009-2010.
 
Olsztyn zarządza ponowne wykonanie raportu

2 czerwca 2011 r. zostało wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, który zaznacza, iż planowana inwestycja wymaga ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wykonania analizy porealizacyjnej, celem sprawdzenia skuteczności zaproponowanych działań i środków w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem. Analiza porealizacyjna ma również zbadać skuteczność ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a wykonać ją należy po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić jej wyniki w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania właściwemu organowi.

Z analizowanego przez nas raportu wynika jeszcze inny, dość istotny dla całej inwestycji problem. W sąsiednim terenie planowanej drogi Miasto zamierza zaprojektować kompleks obiektów sportowych, który znajdować się będzie w bardzo bliskim sąsiedztwie cmentarza komunalnego „Dębica”. Przy północnym wylocie ul. Wschodniej-bis planowana jest lokalizacja bardzo dużego parkingu, obsługującego zarówno przylegające do tej ulicy przyszłe tereny sportowe jak i cmentarz. Masowym imprezom sportowym i rozrywkowym towarzyszy zazwyczaj zwiększony ruch samochodowy oraz pieszy. Uciążliwości te szczególnie negatywnie mogą być odczuwane na terenie pobliskiego cmentarza komunalnego. Zachodzi więc istotne pytanie, czy charakter tych imprez sportowych, nadmierny hałas uczestników jak i możliwe utarczki kibiców są stosowne  z szacunkiem dla miejsc spoczynku zmarłych i uroczystości pogrzebowych?

Na początku lipca br. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji budowy drogi powiatowej - ul. Wschodniej-bis w Elblągu. Wydaje się więc, że na drodze do wykonania tej inwestycji nie stanie już nic.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodnia-bis w Elblągu”, zawarty w tomie III SIWZ, dostępny jest na stronie.

 

AS

Oceń tekst:

Ocen: 10

%30.0 %70.0


Komentarze do artykułu (20)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +23
  ~ zaoczny
  Niedziela, 22.07

  Czytając postanowienie Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna dochodzę do wniosku ,że kazda nowa elblaska inwestycja będzie oprotestowana przez Olsztyn , bo powód zawsze sie znajdzie . Z tego postanowienia wynika ,że oczywiście nie mozna bydować obiektów sportowych obok cmentarzy , czyli nalezy zlikwidować stadion przy Agrikola , ktory teraz jest remonontowany i rozbudowywany . Mam wrażenie ,że nie do końca zdajemy sobie sprawę ,jak trudno będzie o nowe inwestycje w naszym mieście z powodu sprzeciwów olsztyna bardziej nieprzechylnego ELBLĄGOWI niż myślimy.

 2. 2
  +11
  ~ Aborygen Miejscowy
  Niedziela, 22.07

  Jak widać to miasto nie ma urbanistów oraz władz z jajami i tylko interesiki towarzystwa wzajemnej adoracji i towarzyszy spod krypty kościelnej nadają ton sprawie, ale na tyle są cieniutcy w działaniu jak i realizacji, że efekt ma zawsze wyraz dyskretnego uroku zadupia olsztyńskiego.

 3. 3
  +15
  ~ Elbląg, zmiany natychmiast
  Niedziela, 22.07

  Wszystko budować w Elblągu jak jest kasa a olsztyn niech wreszcie się od Elbląga odp*****li.Mają swoje zacofane mazury to tam ryja niech pchają!!!!!!!!!!!!!!.

 4. 4
  +17
  ~ jamaleg
  Niedziela, 22.07

  łapy precz od BAŻANTARNI bo ściagniemy wam ekologów z róznych organizacji , jestem za budowaniem i to jak najszybciej ale trzeba sprawe przemyslec tak by nie naruszała jedynej istniejacej atrakcji i rozrywki mieszkańców

 5. 5
  +22
  ~ Robert (cz.1)
  Niedziela, 22.07

  Przecież najlepszym i najpotrzebniejszym rozwiązaniem drogowym we wschodniej części miasta jest Mała Obwodnica Wschodnia, rozpoczynająca się w rejonie skrzyżowania ulic Marymonckiej, Kościuszki, Piłsudskiego i Królewieckiej, przebiegająca pomiędzy ciągiem ulic Kościuszki - Saperów a górami Chrobrego i Gęsią, a kończącą swój bieg u zbiegu ulic Bema i Łęczyckiej. Przebieg tej drogi jeszcze w zeszłym roku zaznaczany był na mapach Elbląga, w tym roku już "zniknął". Po co poprowadzić drogę przez nieużytki i ogródki działkowe, skoro można przez Park Leśny, przecież drzewa nie mają prawa głosu podczas wyborów, nie to co działkowcy...

 6. 6
  +16
  ~ Robert (cz.2)
  Niedziela, 22.07

  Tylko pytanie na co komu droga przez Bażantarnię, skoro Mała Obwodnica Wschodnia jest rozwiązaniem bardziej: ekologicznym, potrzebnym, akceptowanym społecznie i bardziej współgrającym z ogółem układu komunikacyjnego miasta. Dlaczego nasze władze udają, że tego nie widzą? Kto stoi za podejmowaniem tych decyzji? Czy to nie jest niegospodarność (zarówno pod względem finansowym, przestrzennym jak i ekologicznym - jeśli w ogóle tak to można nazwać)? Co władze miasta chcą osiągnąć swoim postępowaniem? BARDZO PROSZĘ INFO.ELBLĄG O INTERWENCJĘ U "NASZYCH WŁODARZY" W TEJ SPRAWIE.

 7. 7
  +1
  ~ budujecie????
  Niedziela, 22.07

  KIEDYŚ i tak trzeba będzie budować w takich miejscach.To tak jak z elektrowniami wiatrowymi,wszędzie budują tylko w tym województwie ciemnogród !!!! KRÓTKO bez budowania dróg,galerii,przekopu Elbląg stacza się na dno i krok i wiocha - skansen.

 8. 8
  +18
  ~ Robert
  Niedziela, 22.07

  "~budujecie????" tu chodzi o politykę planistyczną miasta a nie o blokowanie wszystkiego, jeśli osoby decyzyjne dobrze rozplanują rozwój miasta, to nigdy nie będzie potrzeby budowania "w takich miejscach". Ja nie jest przeciwny budowie dróg, jestem za budową galerii, jestem za przekopem. Również uważam, że bez takich inwestycji Elbląg stacza się na dno. Tu nie chodzi o to, żeby nie budować obwodnicy, ale o to, żeby budować ją ze zdrowym rozsądkiem i racjonalnym podejściem do tematu.

 9. 9
  --6
  ~ CONSTANS
  Niedziela, 22.07

  Niech jednak nie budują . Czemu,zapytacie?Będziemy mięli jedną najwqiększą atrakcję turystyczną EUROPY. Elbląg i okolice staną się...skansenem cywilizacjii z nie naruszoną ręką ludzką przyrodą :)

 10. 10
  +6
  ~ turban
  Niedziela, 22.07

  elblagiem rządzą bęcwały! tak apropo to jesli chodzi o ekologie to cos wyczytalem ze ten gosciu co jest dyrektorem w MPO, interesuje się ekologia,moze on cos pomoze w tej sprawie i wytanczy jakis ekologiczny pomysl na ta obwodnice?

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.7011020183563