Sobota, 1.04.2023, Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Zobacz jak zmieni się miejski odcinek drogi 503

04.04.2011, 16:25:05 Rozmiar tekstu: A A A
Zobacz jak zmieni się miejski odcinek drogi 503

Przebudowa części odcinków ulic jednojezdniowych na dwujezdniowe z lokalizacją pośrodku dwutorowego torowiska tramwajowego, budowa dwóch dużych rond oraz nowych ulic, a także wyburzenie blisko 40 obiektów. To tylko część zadań przewidzianych w ramach przebudowy miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 503. Właśnie ogłoszony został przetarg na inwestora zastępczego, który przez prawie 3 lata będzie pełnił nadzór nad całą inwestycją.

Pierwsze prace rozpocząć się mają już w połowie roku. Dokładny termin uzależniony jest od terminu rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę robót. Inwestycja warta kilkadziesiąt milionów złotych obejmuje, w pierwszym przewidzianym do realizacji na najbliższe 3 lata etapie, kompleksową przebudowę odcinka drogi nr 503 od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju. Dodatkowo projekt zakłada budowę dwóch nowych dróg klasy technicznej L, łączących się z przebudowywaną drogą

Ogólny zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i budowę jezdni wraz z pasami dzielącymi,  przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej, przebudowę torowiska jednotorowego na dwutorowe, a także przebudowę i budowę: chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok postojowych, zatok autobusowych z wiatami i peronami, peronów tramwajowych z wiatami, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego i odwodnienia ulic. Ponadto projekt przewiduje usuniecie kolizji infrastruktury technicznej, wyburzenia obiektów kubaturowych, rozbiórkę ogrodzeń i murków kolidujących z projektowanym układem drogowym, odtworzenie elementów małej architektury oraz inwentaryzację zieleni, gospodarkę drzewostanem i projekt zieleni.

Projekt podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje większą część miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 503 – zaczyna się na wysokości Placu Słowiańskiego i kończy na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju.

Drugi etap robót przewidziany do realizacji w kolejnych latach po roku 2013, stanowi budowę nowego układu dróg dojazdowych i lokalnych w Strefie Techniczno – Produkcyjnej nad Rzeką Elbląg oraz pozostały odcinek drogi wojewódzkiej nr 503 (ul. Mazurska i Rycerska).

Po realizacji inwestycji odcinek objęty opracowaniem, będzie spełniał wytyczne drogi wojewódzkiej klasy G. Wiąże się to ze zwiększeniem promieni łuków pionowych, poszerzeniem przekrojów, ograniczeniem dostępności itp. Jednym z głównych jego założeń było zminimalizowanie ilości budynków koniecznych do rozbiórki w związku z projektowaną przebudową. Dlatego też, na niektórych odcinkach ul. Browarnej droga nadal pozostanie jednojezdniowa.

Poniżej zebraliśmy główne założenia, które dotyczą poszczególnych ulic.

Plac Słowiański
Ulica zaprojektowana została jako droga klasy G 2x2. W projekcie, perony tramwajowe umiejscowiono jak obecnie przed łukami. Po obu stronach ulicy zaprojektowano zatoki dla autobusów. W miejscu dwóch istniejących pasów do zawracania, zaprojektowano jeden, dla pojazdów jadących z kierunku ul. Robotniczej. Pas do zawracania zaopatrzono w pas wyłączenia. W projekcie przewidziano miejsce na projektowany tunel pod Placem Słowiańskim oraz windy dla osób niepełnosprawnych. Dokonana zostanie zmiana lokalizacji kiosku z biletami oraz punktu kontroli ruchu miejskiego. Wzdłuż ulicy zaprojektowano obustronne chodniki oraz jednostronnie ścieżkę rowerową.

Pocztowa
Zaprojektowano jako 2x2 z linią tramwajową dwutorową w pasie dzielącym na całej długości. Ze względu na wąski pas drogowy, nie przewidziano peronów w ciągu ul. Pocztowej. W porównaniu do stanu istniejącego, zamknięte zostanie skrzyżowanie z ulicą Wieżową i wyjazd z parkingu przy ul. Krótkiej. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywać się będzie ul. Krótką. Na skrzyżowaniu z al. Armii Krajowej zaprojektowano sygnalizację świetlną. Ze względu na wąski pas przeznaczony na drogę i konieczność zmieszczenia przekroju między zabytkową zabudową, chodniki posiadają obustronne miejscowe zawężenia do 2m. Na całej długości ulicy Pocztowej przewiduje się obustronne odgrodzenie chodnika od jezdni. Od Placu Słowiańskiego do al. Armii Krajowej, zaprojektowano jednostronnie ścieżkę rowerową, która ze względu na wąski pas
drogowy, nie mogła być przedłużona do ul. Robotniczej.

Armii Krajowej
W ramach projektu DW503 realizowana będzie także przebudowa 260m odcinka al. Armii Krajowej (do ul. Winnej).  Aleję zaprojektowano jako dwujezdniową z szerokim pasem dzielącym pod przyszłą linie tramwajową. Wszystkie skrzyżowania w ciągu alei zaprojektowano na prawe skręty. Po obu stronach umieszczono zatoki dla autobusów i chodniki. Chodniki odseparowano od jezdni pasami zieleni, w których pozostawiono część istniejącego drzewostanu.Robotnicza
Podobnie jak obecnie, będzie posiadać 2 jezdnie z 2 pasami ruchu. Pas dzielący poszerzono dla wprowadzenia obustronnych peronów. Zamknięte zostanie połączenie z ul. Księdza Osińskiego. Dojazd z tej ulicy odbywać się będzie przez ul. Teatralną oraz Królewiecką. Zamknięte zostanie również skrzyżowanie z ul. Królewiecką – możliwy będzie jedynie przejazd samochodów na wprost. Skrzyżowanie linii tramwajowej zaprojektowano w takich relacjach, jak w stanie istniejącym, korygując jedynie położenie torów i zwiększając promienie łuków poziomych. Na byłym wschodnim wlocie ul. Królewieckiej zaprojektowano 2 perony dla tramwajów i chodniki. Pomiędzy torami a chodnikami przewidziano miejsce na zieleń. Na wlocie zachodnim obecnego skrzyżowania – od strony budynku Alstom, zaprojektowano miejsca postojowe, z wjazdem od strony ul. Stoczniowców. Zaprojektowano możliwość przejazdu przez parking bezpośrednio do ulicy Robotniczej przez chodnik, którego konstrukcja będzie wzmocniona.

Kolejne dwa skrzyżowania: Teatralna – Robotnicza oraz Robotnicza – Browarna zastąpiono dużym rondem turbinowo - mimośrodowym z linią tramwajową biegnącą przez wyspę środkową. Dodatkowo usunięto wjazd z pobliskiej stacji paliw na wlot ul. Teatralnej i włączono go w rondo. Według projektanta – Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska, pasy separujące ruch na rondzie, wyspy, zabruki i oznakowanie poziome znacznie poprawią bezpieczeństwo ruchu. Dodatkowo długość przejść dla pieszych ulegnie zmniejszeniu. Wokół ronda wprowadzono dodatkowo ścieżki dla rowerzystów.

Wzdłuż ul Robotniczej zaprojektowano obustronne chodniki, na znacznym odcinku odseparowane zielenią od jezdni, oraz zatoki autobusowe, na wysokości zatok istniejących. Dużą poprawą wydaje sie być odsuniecie jezdni od zabytkowego kościoła, z około 2m do ponad 6m.

Nowa ulica klasy technicznej L
Wraz z przebudową ul. Robotniczej zaprojektowano nową ulicę znajdująca się po zachodniej stronie ul. Robotniczej i Browarnej, w korytarzu przewidzianym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jej początek zaplanowano na skrzyżowaniu z ul. Stoczniową. Połączenie nowej ulicy z układem drogi głównej zmieniono jednak w stosunku do  planu miejscowego i zaprojektowano łącznik z nowoprojektowanym rondem. Droga obsługująca, nazwana roboczo „Nowa 1”, posiada obustronne chodniki oraz jednostronną ścieżkę rowerową. Tak samo wygląda łącznik tej drogi z rondem, nazwany „Nowa 1A”, który przebiegać będzie po obecnym terenie miasteczka rowerowego. Ulica Nowa 1 przejmie znaczną część ruchu na zapleczu drogi wojewódzkiej, co pozwoliło zamknąć część skrzyżowań dróg niskich klas z DW503 – z ul. Królewiecką, ul. Pływacką i ul. Dolną.

Przy tak znacznej zmianie układu drogowego, nastąpiła też zmiana na dłuższym odcinku ul. Robotniczej, ul. Teatralnej, zmieniono nieco ul. ks. Osińskiego oraz powstał nowy dojazd pomiędzy ul. Teatralną a ul. Królewiecką – jednokierunkowa ul. Odzieżowa. Skorygowano miejsca postojowe oraz układ chodników i ścieżek rowerowych.

Browarna
Na odcinku między ul. Robotniczą i ul. Brzeską założono remont nawierzchni jezdni i chodników, bez przebudowy części linii tramwajowej. Odnowieniu ulegną też wloty skrzyżowań, wjazdy, przejazdy i perony. W miejscach obecnych przystanków tramwajowych, gdzie następuje wsiadanie i wysiadanie pasażerów na ulice, skorygowano przebieg drogi i zaprojektowano typowe perony oddzielone od jezdni. Zamknięte zostaną dwa skrzyżowania z ulicami Pływacką i ul. Dolną. Dojazd do nich będzie możliwy od strony nowoprojektowanej drogi lokalnej.

Zaprojektowano też przebudowę odcinka ulicy Browarnej, włączającej się do DW503 na wysokości zajezdni tramwajowej. Przy zajezdni, w uzgodnieniu z Tramwajami Elbląskimi i Miastem, przewidziano realizację części planów budowy linii tramwajowych, tak by wyeliminować zawężenie linii do przekroju jednotorowego.Dalszy odcinek ul. Browarnej, od ul. Brzeskiej do ul. Obrońców Pokoju przebudowany będzie na przekrój dwujezdniowy, z szerokim pasem dzielącym z torowiskiem tramwajowym dwutorowym. Wprowadzenie takiego szerokiego przekroju drogowego jest możliwe jedynie przy dość znacznym wyburzeniu istniejącej zabudowy. Na wysokości ul. Lubranieckiej i przed zjazdem tramwaju w ul. Obrońców Pokoju, zaprojektowano obustronne perony.

Skrzyżowania ul. Browarnej z ul. Lubraniecką, z ul. Krakusa, ul. Obrońców Pokoju i nowoprojektowaną drogą lokalną w rejonie dworca kolejowego, zaprojektowano na prawe skręty, bez przejazdów przez pas dzielący drogi głównej. Zjazd w jednokierunkową ulice Obrońców Pokoju wyposażono w dodatkowy pas dla skrętu w prawo.

W miejscu istniejących miejsc postojowych przy budynku dworca Elbląg Zdrój, zaprojektowano nowe parkingi. Wzdłuż tego odcinka ulicy Browarnej, obok obustronnych chodników, zaprojektowano jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, na fragmencie oddzieloną od jezdni pasem zieleni. Na wysokości obecnego przystanku autobusowego na jezdni, zaprojektowano zatokę autobusową.

Zmianę przekroju jezdni ulicy Browarnej dokonano na skrzyżowaniu z ulicami Brzeską i Trasą Unii Europejskiej. Obecne w tym miejscu skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zastąpi rondo turbinowo – mimośrodowe z torowiskiem tramwajowym przechodzącym przez wyspę środkową.

Nowe sygnalizacje świetlne
W związku z przebudową układu drogowego powstaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: 1-go Maja-Rycerska-Pocztowa, Armii Krajowej-Pocztowa, Królewiecka-Pocztowa-Robotnicza, Teatralna-Robotnicza-Browarna, Lubraniecka-Browarna, Obronców Pokoju-Browarna.

Rozbiórki budynków
Inwestycja przewiduje także rozbiórkę 45 obiektów kubaturowych (kioski, garaże, budynki gospodarcze i mieszkalne, śmietnik, szalet). W pierwszym etapie wyburzonych zostanie 34 obiektów, w tym 12 budynków mieszkalnych przy ul. Browarnej (36, 42B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 52A, 60).

Przetarg na Inżyniera ogłoszony
Miasto właśnie ogłosiło przetarg na Inżyniera Kontraktu przy realizacji tej inwestycji. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją I etapu robót. Otwarcie ofert zaplanowano na 23 maja. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Rafał Kadłubowski
Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 12

%91.7 %8.3
GALERIA ARTYKUŁU ( zdjęć 5 )


Komentarze do artykułu (23)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +11
  ~ taki tam
  Poniedziałek, 04.04

  Czy drogi dla rowerów budowane w ramach tej inwestycji będą z nawierzchni bitumicznej?

 2. 2
  +14
  ~ 123
  Poniedziałek, 04.04

  Super! W końcu będzie normalna infrastruktura jak w prawdziwym cywilizowanym mieście! Jeszcze tylko jednamala sugestia: zróbcie podziemne przejście dla pieszych na 12go lutego i grunwaldzkiej przy nomi. Tam każdego dnia ludzie ocierają się o śmierć!

 3. 3
  --1
  ~ Mistrzu
  Poniedziałek, 04.04

  Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska - a to nie ci co bubel zrobili z rondem Kaliningrad, jadąc z Gdańska w stronę Warszawy, nie ma możliwości zawrócenia Tirem autobusem udaje sie to osobówkom łamiąc przepisy, a inni aż do wegnera musza jechać. Jesli to to samo biuro zapowiada się na kolejny bubel.

 4. 4
  +2
  ~ Kobi
  Poniedziałek, 04.04

  A gdzie parkingi?

 5. 5
  --13
  ~ wonski
  Poniedziałek, 04.04

  zwykła wiocha zmarnowane pieniąsze w dalszym ciągu oskurantyzm i zaściankowość rodem z czerwonego sekretarz "księcia słoniny" wszak to jego bubel. Browarna bez dodatkowego pasa drogowego i przekładki torowiska to żenada może tylko ucieszy pseudo"znawcę" imć Turleja

 6. 6
  +5
  ~ szeroki
  Poniedziałek, 04.04

  wonski przestań marudzić, tylko szczekać potrafisz?

 7. 7
  --5
  ~ Tomek
  Poniedziałek, 04.04

  Obawiam się, że rondo Teatralna/Robotnicza będzie zatłoczone, gdyż samochody pozbawione możliwości skrętów w lewo będą musiały jeździć przez rondo. Niepotrzebne marnowanie paliwa i nadrabianie kilometrów.

 8. 8
  0
  ~ Użytkownik dróg
  Poniedziałek, 04.04

  A może tak wcześniej by Traugutta uruchomić? W centrum rozkopy pod galerię... Pozostanie tylko obwodnica w celu dotarcia na drugą stronę miasta... Chociaż może warto się przemęczyć, bo na Browarnej obecnie tylko terenówką da się przejechać. No i oficerze rowerowy też upomnij się o rowerzystów.

 9. 9
  +2
  ~ tu mieszkający
  Poniedziałek, 04.04

  Zgadzam się z przebudową tylko jest jedno ALE ,budynki które pozostaną na ul.Browarnej są stare i opalane w zimie węglem jak dojechać do budynków z opałem jeśli ul.Niska,Pływacka,Dolna zostaną zamknięte od strony ul.Browarnej.Ciekawi mnie jedno czy ul.Nowa 1 będzie miała koniec przy moście Unii E. Czy na ul.Browarnej zostaną wyremontowane torowiska bo budynki pękają i trzęsą się.Ostatnim problemem jest brak chwilowego światła dla tramwajów by mogły wyjechać z ul.Królewieckiej w Pocztową i z Placu słowiańskiego w Pocztową jak budować to konkretnie .Ul Browarna może być szersza już od Gimnazjum do ul.Różanej wystarczy rozebrać trzy małe domki i jest miejsce na poszerzenie.Kiedy wreszcie znikną garaże a będą duże parkingi w ich miejsce dla wszystkich.

 10. 10
  0
  ~ jmaniek
  Poniedziałek, 04.04

  nareszcie,czekam na więcej inwestycji drogowych w tym "dziurawym" mieście

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.1809918880463