Poniedziałek, 20.05.2024, Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Regulamin konkursów serwisu info.elblag.pl


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Agencja Reklamowa GABO s.c wydawca Elbląskiego Dziennika Internetowego info.elblag.pl z siedzibą firmy w Elblągu ul.12 lutego 25 (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Przedstawiony regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w konkursach, które uczestnik akceptuje poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu.

3. Organizator publikuje ogłoszenia o konkursach (zwane dalej „Ogłoszeniami”) na stronach serwisu internetowego info.elblag.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

4. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród (zwany dalej „Sponsorem”). Ogłoszenie zawiera informację o Sponsorze, jeżeli on funduje nagrodę.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Sponsora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Czas trwania danego konkursu Organizator określa w Ogłoszeniu.

8. Konkursy organizowane przez Organizatora nie są grami losowymi w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2 Informacje dla uczestników konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy ( w zależności od rodzaju konkursu i sposobu jego prowadzenia) wysłać na podany w „Ogłoszeniu” adres mailowy poprawną odpowiedz na pytanie konkursowe ( o ile jest to wymagane w organizowanym konkursie) oraz załączyć swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer kontaktowy)

2 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach dopuszczenia do udziału w konkursie.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursów. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania wiadomości e-mail, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych. 

§ 3 Warunki przyznawania nagród

1. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który spełni wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym (np. odpowie prawidłowo na pytanie konkursowe, prześle swoje zgłoszenie lub poprawną odpowiedź zgodnie z kolejnością podaną w treści konkursu).

2. Za czas dotarcia wiadomości e-mail do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł się zapoznać z jego treścią.

3. Liczba uczestników uzyskujących prawo do nagrody w danym konkursie zależy od ilości nagród, która podana jest w Ogłoszeniu.

4. Ocena kolejności i poprawności przysyłanych odpowiedzi dokonywana jest przez Organizatora. Ocena Organizatora jest ostateczna.

5. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody (zwany dalej „Zwycięzcą”), zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody wiadomością e-mail, chyba że z Ogłoszenia wynika, że należało podać numer telefonu kontaktowego; w takim wypadku powiadomienie może nastąpić telefonicznie.

6. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego wynika z treści Ogłoszenia lub zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

7. Nagrodę należy odebrać w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia wyników i powiadomienia Zwycięzcy drogą mailową lub telefoniczną.

8. Uczestnik - zwycięzca konkursu może wziąć udział w kolejnym konkursie po upływie 30 dni od momentu otrzymania nagrody.

9. Nagrody nieodebrane we wskazanym przez organizatora terminie nie będą wydawane.

                                                                           Wydawca  info.elblag.pl   

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.029628992080688