Niedziela, 2.04.2023, Imieniny: Maria, Franciszek, Urban
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii ELBLĄSKA TEMIDA

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

30.01.2019, 11:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

W oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu oraz na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) ogłasza się uzupełniający nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Elblągu, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 4 LUTEGO 2019 ROKU W DEPARTAMENCIE SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO

W ELBLĄGU (POKÓJ 98 - BUDYNEK B).

 

 

Poniżej przypominamy zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników.

I.  Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.            posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.            jest nieskazitelnego charakteru,

3.            ukończył 30 lat,

4.            jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5.            nie przekroczył 70 lat,

6.            jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.            posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

II.     Kto nie może zostać ławnikiem?

 

Ławnikami nie mogą być:

1.            osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2.            osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę        postępowania sądowego,

3.            funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4.            adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5.            radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6.            duchowni,

7.            żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8.            funkcjonariusze Służby Więziennej,

9.            radni gminy, powiatu i województwa.

 

III. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1.            prezesi właściwych sądów,

2.            stowarzyszenia,

3.            inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4.            co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać

w pokoju 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE MOGĄ ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

DO DNIA 4 LUTEGO 2019 R.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po tym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

5. Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika

•             informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),

•             oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),

•             oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),

•             zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),

•             listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli (wzór druku można uzyskać w pok. 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu),

•             aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia),

•             2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię

i nazwisko.

UWAGA:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa

Koszt opłaty za wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 55/ 239-30-95.

 

 

 

Joanna Urbaniak
Biuro Prezydenta Miasta

Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga

 

                                                                  Artykuł sponsorowany

Oceń tekst:

Ocen: 4

%0.0 %100.0


Komentarze do artykułu (3)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +10
  ~ wicia
  Wtorek, 22.01

  No to prezes Sądu się ocknął, szuka ławników na 0,5 roku.

 2. 2
  +5
  ~ Jaś Fasola
  Wtorek, 22.01

  Co za dyskryminacja ze względu na wiek. Ja mam ponad 70 lat i już nie mogę być ławnikiem? Muszę to zgłosić do UE.

 3. 3
  +4
  ~ Prorok Igor
  Środa, 23.01

  Może warto podać kiedy kończy się ta kadencja jeśli to uzupełniające wybory?

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.1398990154266