Piątek, 10.07.2020, Imieniny: Amelia, Filip, Witalis
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

KOMUNIKAT PREZYDENTA ELBLĄGA DOT. PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

22.04.2020, 11:47:48 Rozmiar tekstu: A A A
KOMUNIKAT PREZYDENTA ELBLĄGA DOT. PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

Na podstawie § 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Elblągu rozszerza w kwestii zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, zawieszoną czasowo od 17 marca br. bezpośrednią obsługę interesantów w następujący sposób:

 

    Urząd nie przerywa pracy, kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

 W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

 

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

 

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

 

 Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.

 

Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.

 

 Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

 

 

Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów oraz Radni Rady Miejskiej po okazaniu legitymacji.

 

    Zadania niezbędne w zakresie świadczenia usług komunalnych realizowane są na bieżąco, bez zakłóceń, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych i związanymi jedynie z koniecznością zachowania zwiększonej ostrożności i ograniczenia kontaktów bezpośrednich.

 

·       Dostawa wody, odbiór ścieków, pogotowie wodno-kanalizacyjne, dostawa ciepła i ciepłej wody oraz pogotowie ciepłownicze funkcjonują na bieżąco,

·       Komunikacja miejska świadczy usługi według rozkładów sobotnich z modyfikacją na dublowania pojazdów w godzinach szczytu,

·       Realizowane są usługi cmentarne.

·       Odbiór odpadów odbywa się normalnie z jedynym ograniczeniem w funkcjonowaniu PSZOK przy ul. Mazurskiej, gdzie okresowo wstrzymano bezpośrednie przyjmowanie odpadów od mieszkańców.

 

 

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom określonych w cytowanym Rozporządzeniu:

 

    Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-83.

 

Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-80, e-mail: usc@umelblag.pl.

 

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ślubów, będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-81. Uroczystości ślubne odbędą się planowo, jednak na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy i  ich świadkowie.

 

Załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami  telefonów: 55 239-30-93 lub 55 239-30-94.

 

Wykonanie obowiązku meldunkowego można dokonać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 55 239-34-72 , 55 239-34-73, 55 237-34-74.

 

 Wydawanie praw jazdy:

 

·       Wnioski o wydanie/przedłużenie/wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem można załatwiać za pośrednictwem platformy e-Urząd, dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu (zakładka „wniosek prawo jazdy on-line” dostępna jest pod adresem:http://urzadonline.umelblag.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=5)– w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

·       Wnioski związane z wydaniem prawa jazdy można również przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

 

·       Odbiór dokumentów związanych z prawem jazdy będzie możliwy po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w budynku Referatu Obsługi Kierowców, Pl. Dworcowy 4. Termin wizyty prosimy ustalać pod numerami  telefonów: 55 237-47-83, 55 237-47-84.

 

·       Szczegółowe informacje w zakresie praw jazdy  można uzyskać pod numerami telefonów: 55 237-47-83, 55 237-47-84.

 

·       Ważne informacje - w przypadku, gdy ważność dokumentu:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 Wydawanie dowodów rejestracyjnych:

 

·       Sprawy dotyczące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można załatwić poprzez platformę e-PUAP (obywatel.gov.pl).

 

·       Wnioski związane z rejestracją pojazdów można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

 

·       Odbiór dokumentów związanych z rejestracją pojazdów będzie możliwy po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w budynku Referatu Obsługi Kierowców, Pl. Dworcowy 4. Termin wizyty prosimy ustalać pod numerami  telefonów:

55 237-47-71, 55 237-47-72, 55 237-47-73, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-76, 55 237-47-77, 55 237-47-78, 55 237-47-79, 55 237-47-81, 55 237-47-82.

 

·       Szczegółowe informacje uzyskać pod numerami telefonów:

55 237-47-72, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-81, 55 237-47-82.

 

·       Ważne informacje:

 

1)    Informujemy, że czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

2)    Pozostałe sprawy związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych - szczegółowe informacje uzyskać pod numerami telefonów:   55 239-31-22, 55 239-31-72, 55 237-47-71, 55 237-47-72, 55 237-47-73, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-76, 55 237-47-77, 55 237-47-78, 55 237-47-79, 55 237-47-81, 55 237-47-82, 55 237-47-83, 55 237-47-84.

 

 

    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 

·       Wnioski związane z  załatwieniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-69.

    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane:

 

·       Wnioski związane z  załatwieniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osoby nadzorującej: 55/239-30-70.

 

    Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

·       Wnioski związane z  załatwieniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osoby nadzorującej: 55/ 239-30-70.

 

    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji:

 

·       Sprawy dotyczące wydawania decyzji można załatwić poprzez platformę  e - PUAP (obywatel.gov.pl).

 

·        Wnioski związane z wydaniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osób nadzorujących: 55 239-31-04 i 55 239-31-03, e-mail: dos@umelblag.pl.

 

    Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu miasta Elbląg (z wyłączeniem nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków):

 

·       Sprawy dotyczące wydawania decyzji można załatwić poprzez platformę e-PUAP (obywatel.gov.pl).

 

·       Wnioski związane z wydaniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osób nadzorujących: 55/239-33-42 lub 55/239-31-08, e-mail: dos@umelblag.pl

 

·        Decyzja będzie wydana po uprzednich oględzinach w terenie z zachowaniem wprowadzonych stałych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.

 

Rozumiejąc, iż powyższe rozwiązania powodują dla mieszkańców pewne niedogodności apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

 

 

 

 

            Urząd Miejski w Elblągu

Oceń tekst:

Ocen: 1

%0.0 %100.0


Komentarze do artykułu (9)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +6
  ~ kocham pana prezydencie!!!!
  Środa, 22.04

  No i gitara

 2. 2
  +5
  ~ elblazanie
  Środa, 22.04

  zabić dechami ten ratusz.

 3. 3
  +2
  ~ gosc
  Środa, 22.04

  jak oni ciężko pracuja bidulki

 4. 4
  --1
  ~ Aaa
  Środa, 22.04

  Do roboty lenie

 5. 5
  +2
  ~ Michał
  Środa, 22.04

  Standardowe głosy elbląskiej patologii w dresie przed komputerem. Urzędy pracują normalnie, ograniczając możliwość zarażenia takich własnie tępych łbów.

 6. 6
  +5
  ~ Pytamy
  Środa, 22.04

  Gdzie są bezpłatne maseczki dla mieszkańców Elbląga. Nie wstyd panu i radnym. Mniejsze miasteczka rozdaje a wy. Nigdy na was nie zaglosujemy . PRECZ.

 7. 7
  +1
  ~ Michał
  Środa, 22.04

  Już piszą ci z U M. Co prawda boli.

 8. 8
  +3
  ~ Michał
  Środa, 22.04

  Nie jestem z UM ale eli juz to "Ci" piszemy dużą literą. To prymitywne miasto własnie tak wygląda, jak zdecydowana większośc spoleczeństwa. Młodzi, inteligentni ludzie, którzy oczywiscie że sie trafiają wyjeżdzają na studia do miast i tam zostają. Choćby dlatwgo że widzą ze można życ inaczej. Zostają elbląskie "magistry" w pierwszym pokoleniu. Ot i cała tajemnica wiary. To poziom uysłowy większośći mieszkańców doprowadził do upadku to miasto.

 9. 9
  0
  ~ Mieszkaniec
  Czwartek, 23.04

  Panie Prezydencie , co z podwyzkami dla urzednikow te ktore mialy byc od maja ? Moze powie Pan glosno ze ich nie bedzie - prosze tak samo poinformowac jak w momencie gdy Pan sie nimi chwalil. Prosze takze wyjasnic jak pracuja urzednicy/pracownicy urzedow np. MOPS przy pracy zdalnej? Nie ma mozliwosci dostepu do systemu oraz do dokumentow , natomiast pieniadze takie same jak osoby ktore pracuja tam kazdego dnia . Dalaczego sa rowni i rowniejsi?

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.