Czwartek, 18.07.2019, Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii AKTUALNOŚCI

Stypendium szkolne. Kto może je dostać?

27.08.2010, 00:36:34 Rozmiar tekstu: A A A
Stypendium szkolne. Kto może je dostać?

W dniach od 1 do 15 września br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Elbląg. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 351 zł .

Wnioski należy składać w szkołach, do których uczęszczają uczniowie, gdzie również udzielane są wszelkie informacje w powyższej sprawie. Do wniosku należy dołączyć udokumentowany dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca sierpnia 2010r.(w przypadku  słuchaczy   kolegiów   nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wysokość dochodu z miesiąca września 2010 r.).

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób. W ten sposób wyliczony dochód przypadający na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto.

Ostateczny  termin  składania   wniosków  o    przyznanie   stypendium    szkolnego upływa 15 września br. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 15 października br.).  

 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2010r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2010r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,  jeżeli  ustawa o  pomocy  społecznej nie stanowi  inaczej,  pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Do ustalanego dochodu nie wlicza się:
-  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczeń w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
 
 Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

- zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wykazujące formy pomocy  oraz  wysokości  tych  świadczeń   pieniężnych,  z   których   korzystała  rodzina w miesiącu sierpniu 2010r. lub oświadczenie składającego wniosek o niekorzystaniu ze świadczeń MOPS
w miesiącu sierpniu 2010;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku w sierpniu 2010r. lub zaświadczenie potwierdzające rejestrację w PUP bez pobierania zasiłku bądź oświadczenie o niezarejestrowaniu w PUP;
- zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- sierpień 2010r. , jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
-  odcinek wypłaty renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku - sierpień 2010r.;
- zaświadczenie o wysokości pobieranego w  sierpniu 2010r. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych;
- wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci oraz pisemne oświadczenie o dokładnej wysokości otrzymanych w sierpniu 2010r. zasądzonych alimentów lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów w  sierpniu 2010r;
-  zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium w przypadku osób studiujących;
-  w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby(ustalane na podstawie art.8 ust.5 pkt. 1 i ust. 7 ustawy o pomocy społecznej);
-  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby (ustalane na podstawie art.8  ust.5 pkt. 2 i ust. 8 ustawy o pomocy społecznej);
-  w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 
Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z  2004 r.  Nr 64,  poz.593 ze zm.)
 
Prawo   do   stypendium   szkolnego   przysługuje   uczniom   szkół      publicznych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej   jednak   niż     do    ukończenia   24    roku    życia,   a  także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze   sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację   odpowiednio    obowiązku    szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,   tj.   do 18 roku życia,  a    także   słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku ubiegania się o stypendium przez pełnoletniego ucznia lub słuchacza, on sam jest wnioskodawcą.
 
Uwaga:

W bieżącym roku wszystkie osoby wnioskujące o stypendium szkolne zobowiązane są do dołączenia do wniosku o stypendium, wypełnionego i podpisanego wniosku  do  Wydziału Świadczeń Rodzinnych o wydanie zaświadczenia o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń pieniężnych.  Nie składają zatem takich wniosków o wydanie zaświadczenia bezpośrednio do Wydziału Świadczeń Rodzinnych, lecz do szkoły. Wielkość tej pomocy zostanie ustalona na podstawie informacji  uzyskanych przez szkołę z Wydziału Świadczeń Rodzinnych w imieniu wnioskujących. Ma na to celu usprawnienie przeprowadzenia akcji stypendialnej.
 

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (2)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  0
  ~ KaMilka
  Sobota, 28.08

  w Polsce to trzeba mieć biedę żeby biedę od Paśtwa otrzymać, dotego biurokracji tyle że się odechciewa-bo kwota śmieszna:) ps nawet nie napisali na jaką wartość takie stypendium opiewa

 2. 2
  0
  ~ smutna
  Środa, 29.12

  od ok 45 do 112 Zł ale jak można wyżyć za 351 na miesiąc nawet gdy jest 5 członków rodziny? proponuję żeby ten co to wymyłił tą kwotę przeżył sobie tylko 1 wyłącznie 1 miesiąc za te trzy stówki - to skandal i ma racjęKaMilka że biurokracja przy tym nieziemska jest. to skandal mamy politykę prorodzinną, tak mówi rząd tylko ten rząd nie wie pewnie nawet co to jest te 351 zl niech pan Komorowski albo Tusk spróbuje za to przetrwac miesiąc :-) padliby z rozpaczy!!! Skandal państwo ma pomagać biednych a ich upokarza - niech dadzą pracę dobrze płatną na tyle by ludzie sami mogli sobie i swoim dzieciom pomóc a nie musieli żebrać o skandalistycznie niski zasiłek - jestem zbulwersowana okropnie - moja siostra właśnie sie dowiedziała, że wójt kochany kociej wólki zablokował przyznawanie stypendiów - to żenada po prostu żal!!!!

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2019 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.